Nghiên cứu văn hóa ẩm thực Tây Bắc phục vụ du lịch

Q5
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33960

Advertisements

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống bài tập về giáo dục vệ sinh an toàn thực phẩm trong dạy học phần hóa học hữu cơ trung học phổ thông : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 10

Q7
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/48400